Στην παρούσα ιστοσελίδα παραθέτω προτάσεις-λύσεις που μπορούν με συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια να βοηθήσουν στην επίλυση πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νεοελληνικό κράτος.

---------------------------------------------------------------

 

In this webpage you will find suggestions-solutions that if applied in a collective and coordinated manner may help to alleviate the current problems confronting the Hellenic state.